Strona główna
 
Aktualności
Statut
Kwestionariusz samooceny
Standardy
Wizytowane kierunki
Skład komisji
Regulamin
Ustawy i rozporzadzenia
KAAUM
Prezentacje
Kontakt
Linki
GUIDELINES NCFMEA 2013
 


Statut
Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim *

I. Postanowienia ogólne

 1. Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim zwana dalej (UKJKKL) została utworzona na bazie Komisj Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych powołanej uchwałą Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) na posiedzeniu w Gdańsku w dniu 07.10.1997 r..

 2. Działania UKJKKL opierają się o ustawę z dnia 27.07.2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1842) oraz odpowiednie przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też podstawowe dokumenty wewnętrzne przygotowane przez Komisję Akredytacyjną Akademickich Uczelni Medycznych i zatwierdzone przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwaną dalej KRAUM, w tym: statut, regulamin pracy, standardy akredytacyjne, kwestionariusz samooceny oraz regulamin wizyt akredytacyjnych.

 3. UKJKKL jest organem społeczności Akademickich Uczelni Medycznych, niezależnym od władz państwowych, mającym kompetencje decyzyjne i opiniodawcze w zakresie określonym niniejszym statutem .

 4. UKJKKL jest organem społeczności Akademickich Uczelni Medycznych, niezależnym od władz państwowych, mającym kompetencje decyzyjne i opiniodawcze w zakresie przedstawionym w niniejszym statucie.

 5. UKJKKL jest w swych działaniach niezawisła, jednak dążyć będzie do współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się oceną jakości kształcenia i akredytacją.

 6. Przewodniczący UKJKKL informuje o wynikach prac UKJKKL Przewodniczącego KRAUM, który decyduje o przekazaniu tych informacji innym osobom lub instytucjom.

II. Cele działania UKJKKL

 

Celem Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz standardów zaleceń międzynarodowych, a w szczególności:

 1. Stałe monitorowanie przepisów prawa polskiego dot. standardów kształcenia na kierunku lekarskim oraz warunków prowadzenia studiów, sporządzanie stosownych sprawozdań i przedstawianie ich na cyklicznych posiedzenia KRAUM w celu wdrażania ich do obowiqzujqcych programów kształcenia;

 2. Udział w pracach nad nowelizacją i doskonaleniem standardów kształcenia na kierunku lekarskim oraz opiniowanie propozycji aktów prawnych dotyczqcych szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania na kierunku lekarskim;

 3. Reprezentowanie na zlecenia KRAUM środowiska akademickich uczelni medycznych w kontaktach z organem nadzorujqcym uczelnie medyczne, tj. ministerstwem właściwym ds. zdrowia oraz ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną;

 4. Cykliczne opiniowanie programów kształcenia na kierunku lekarskim realizowanych w poszczególnych uczelniach na wniosek rektora, dziekana lub KRAUM w szczególności w kontekście spójności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i standardami międzynarodowym;

 5. Działanie na rzecz umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku lekarskim:

  • Monitorowanie zaleceń i standardów kształcenia określanych przez instytucje międzynarodowe dotyczących kształcenia na kierunku lekarskim, w tym określanych przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation, sporządzanie stosownych sprawozdań i przedstawianie ich na posiedzeniach KRAUM w celu wdrażania tych zaleceń do realizowanych programów kształcenia;

  • Opracowywanie raportów dotyczących zasad kształcenia na kierunku lekarskim w innych krajach europejskich i USA;

  • Współpraca na wniosek KRAUM z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie działań na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku lekarskim;


 6. Promowanie prowadzenia badań naukowych na kierunku lekarskim i zastosowania ich wyników w procesie kształcenia;
 7. Realizowanie na wniosek KRAUM powyżej opisanych zadań także w odniesieniu do kierunku lekarsko-dentystycznego, farmacji i innych kierunków medycznych".

III. Członkowie UKJKKL

 1. W skład UKJKKL wchodzą:

  • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, zaproponowani przez właściwych Rektorów, w liczbie co najmniej jeden z każdej uczelni medycznej:

   - Rekomendowani do pracy w UKJKKL nauczyciele akademiccy winni posiadać znaczące doświadczenie w zakresie nauczania i organizacji dydaktyki, jak również dysponować czasem niezbędnym do zrealizowania zadań Komisji.

   - Członkami UKJKKL nie mogą być aktualnie urzędujący Rektorzy,

  • student wybrany przez Komisję ds. Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP;

  a ponadto z głosem doradczym:

  • przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;


 2. Przewodniczący KRAUM przesyła formalną nominacje na członka UKJKKL na czas trwania aktualnej kadencji UKJKKL osobom zaproponowanym przez Rektorów poszczególnych uczelni oraz jej kopię do wiadomości Przewodniczącego UKJKKL.

 3. KRAUM powołuje Przewodniczącego UKJKKL. Wybór ten zwalnia go z obowiązku reprezentowania macierzystej Uczelni

 4. Zastępcę Przewodniczącego UKJKKL powołuje KRAUM na wniosek Przewodniczącego UKJKKL z pośród członków UKJKKL. Zastępca Przewodniczącego UKJKKL nadal reprezentuje macierzystą Uczelnię.

 5. Dotychczasowi Członkowie UKJKKL pełnią swoje funkcje do dnia uchwalenia przez KRAUM nowego Statutu UKJKKL.

 6. Nauczyciele akademiccy wybierani na członków UKJKKL mogą być ponownie powoływani na następną kadencję, jeśli ich kandydaturę zaproponuje macierzysta Uczelnia. Kadencja studenta - członka UKJKKL trwa 1 rok, z możliwością wielokrotnego wyboru na rok następny na podstawie decyzji Parlamentu Studenckiego pod warunkiem, że Przewodniczący UKJKKL nie wniesie do tej decyzji zastrzeżeń

 7. Wszyscy członkowie UKJKKL zobowiązani są do udziału w obradach i współuczestniczenia w pracach podejmowanych przez Komisję.

 8. Wszyscy członkowie Komisji reprezentujący Uczelnie Medyczne oraz Studentów mają równe prawo głosu, z tym, że nie głosują w sprawach Uczelni, z którą są aktualnie związani zatrudnieniem lub w przypadku studenta - odbywanymi aktualnie studiami.

 9. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, lub Zastępcy prowadzącego posiedzenie w jego imieniu.

 10. Utrata członkostwa w UKJKKL następuje w wyniku:

  • złożonej pisemnej rezygnacji

  • odwołania przez KRAUM na wniosek podpisany przez ponad połowę członków UKJKKL lub Rektora delegowanej Uczelni, a w przypadku Przewodniczącego UKJKKL na wniosek Przewodniczącego KRAUM lub ponad połowy członków UKJKKL

 11. W przypadku rezygnacji z zajmowanej funkcji lub odwołania Przewodniczącego UKJKKL lub Zastępcy Przewodniczącego zapisy ust. 3 i 4 Rozdział III Statutu stosuje się odpowiednio.

 12. W przypadku dokonywania oceny jakości kształcenia na kierunku farmacja lub innych w skład UKJKKL mogą być powołani z głosem doradczym przedstawiciele właściwych dla ocenianego kierunku na czas dokonywania takiej oceny.

 13. Przewodniczący UKJKKL uprawniony jest do powołania w skład UKJKKL ekspertów z dziedzin właściwych do zakresu podejmowanej oceny. Czasookres uczestnictwa eksperta w pracach UKJKKL określa Przewodniczący w powołaniu.

IV. Tryb działania

 1. Ocenę Wydziałów/Oddziałów przeprowadza UKJKKL wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Władz Uczelni na podjęcie takich działań.

 2. Przewodniczący Komisji przesyła Rektorom Uczelni kwestionariusz samooceny z prośbą o przekazanie go właściwym Dziekanom celem jego wypełnienia i odesłania na adres Przewodniczącego UKJKKL. Przesłanie wypełnionego kwestionariusza uznaje się za wyrażenie woli poddania się ocenie, o której mowa w ust. 1.

 3. Kwestionariusz samooceny zawiera szczegółowe pytania, które po przedstawieniu przez Przewodniczącego UKJKKL są zatwierdzane przez KRAUM odrębną uchwałą

 4. W skład zespołu wizytującego wchodzą członkowie UKJKKL, z wyjątkiem aktualnych pracowników wizytowanej Uczelni. Termin wizytacji uzgadniany jest z daną Uczelnią, która zostaje poinformowana o programie wizytacji. Na zakończenie pobytu w Uczelni zespół przedstawia Rektorowi wstępne spostrzeżenia i nasuwające się uwagi.

 5. W okresie trzech miesięcy od daty zakończenia wizytacji, UKJKKL przygotowuje raport końcowy, oparty o analizę kwestionariusza oraz wyniki wizyty, które przesyła do Rektora Uczelni z kopią do Dziekana wizytowanego Wydziału. Rektor ma prawo ustosunkować się do treści raportu w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jego doręczenia

V. Ocena Jakości Kształcenia

 1. Raporty dotyczące oceny kwestionariusza samooceny, spostrzeżenia wstępne z wizytacji oraz raport końcowy prezentowane są i dyskutowane na posiedzeniach plenarnych UKJKKL. Po otrzymaniu pisemnej informacji od Rektora wizytowanej Uczelni lub po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w rozdziale IV ust.5 zdanie ostatnie, zostaje podjęta uchwała odnośnie przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia.

 2. Uchwały w sprawie przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia dla ocenianych kierunków studiów zapadają zwykłą większością głosów przy obowiązkowej obecności co najmniej 2/ 3 uprawnionych do głosowania członków UKJKKL. Przewodniczący UKJKKL nie głosuje jeśli głosowanie dotyczy Uczelni z której się wywodzi. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, lub Zastępcy prowadzącego posiedzenie w jego imieniu.

 3. W oparciu o analizę kwestionariusza samooceny oraz wyniki wizytacji Komisja udziela certyfikacji bezwarunkowej na okres pięciu lat lub warunkowej - na okres lat trzech, bądź odmawia przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia.

 4. Pełny tekst końcowego raportu wraz z oceną, zleceniami i informacją o przyznanym Certyfikacie Jakości Kształcenia przekazuje się Rektorowi ocenianej Uczelni.

 5. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia przekazane zostaną rówmez Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

 6. Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany jest dla określonego kierunku studiów. W przypadku, gdy istnieją odrębne programy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych to każdy tok studiów podlega oddzielnej certyfikacji.

 7. Dokumentem potwierdzającym zakończenie postępowania certyfikacyjnego jest przekazanie Rektorowi wizytowanej Uczelni Certyfikatu Jakości Kształcenia, które podpisuje Przewodniczący Konferencji Rektorów oraz Przewodniczący Komisji.

 8. UKJKKL w drodze wizytacji przeprowadzanych w każdym roku obowiązywania Certyfikatu Jakości Kształcenia sprawdza w jaki sposób władze Uczelni wdrażają w codziennych działaniach zalecenia zawarte w raportach końcowych. Terminy przeprowadzania wizytacji podlegają ustaleniu z Dziekanem Wydziału.

 9. Niezależnie od zapisu ust. 8 UKJKKLjest upoważniona do uzyskiwania informacji o realizacji zaleceń drogą korespondencyjną. W przypadku gdy uzyskiwane w drodze przeprowadzanych wizytacji lub korespondencyjnie informacje okażą się niezadowalające UKJKKL upowazntona j est do przeprowadzenia wizyty kontrolnej. Termin wizyty kontrolnej podlega ustaleniu z Rektorem Uczelni.

 10. Organem odwoławczym od uchwał UKJKKL j est Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Strona niezadowolona z uchwały UKJKKL podjętej w sprawach o których mowa w rozdziale V ust. 7, może wnieść odwołanie do KRA UM w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem UKJKKL. KRA UM rozpatruje odwołanie w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia doręczenia. W toku postępowania odwoławczego KRA UM może uznać odwołanie:

  • za zasadne i w tym zakresie może zalecić ponowne przeprowadzenie
   postępowania certyfikacyjnego przez nolN}' zespół osób wyłoniony w tym
   celu z członków UKJKKL przez KRAUM. Wynik tego ponownego procesu
   certyfikacyjnego j est ostateczny.

  • za niezasadne.

  Uchwały podjęte przez KRA UM w toku postępowania odwoławczego są ostateczne.

VI. Budżet UKJKKL

 1. UKJKKL koszty swojej działalności pokrywa ze składek wnoszonych przez Uczelnie członkowskie.

 2. Wysokość składki członkowskiej w jednakowej wysokości dla każdej Uczelni na każdy rok kalendarzowy określana jest uchwałą KRAUM.

 3. Wpłata składek dokonywana jest przez uczelnie członkowskie na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy prowadzony w uczelni, w której zatrudniony jest Przewodniczący UKJKKL.

 4. Przewodniczący UKJKKL corocznie przedstawia projekt preliminarza Przewodniczącemu KRAUM w terminie na co najmniej 30 dni przed pierwszym posiedzeniem KRAUM w nowym roku kalendarzowym nie później jednak niż do dnia 15 lutego poprzedzającego roku kalendarzowego.

 5. Preliminarz winien zawierać planowane przychody i koszty związane z działalnością UKJKKL m.in.:

  • wynagrodzenie Przewodniczącego UKJKKL,

  • wynagrodzenie studenta - członka UKJKKL,

  • koszty obsługi administracyjno-technicznej UKJKKL,

  • przygotowanie konferencji i szkoleń

 6. Preliminarz podlega zatwierdzeniu na pierwszym posiedzeniu KRAUM w nowym roku kalendarzowym. W przypadku gdy posiedzenie nie odbędzie się do 28 lutego nowego roku kalendarzowego, Przewodniczący KRAUM zatwierdza warunkowo przedstawiony preliminarz, który podlega ostatecznemu zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu KRAUM. .

 7. Przewodniczącemu i członkom UKJKKL przysługuje za ich pracę comiesięczne wynagrodzenie, którego wysokość ustala KRAUM oddzielnie dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, członków w tym studenta na początku każdej kadencji na okres jej trwania, nie później niż do końca stycznia pierwszego roku kadencji.

 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 jest wypłacane przez Uczelnię, w której ww. osoby pracują lub studiują (uczelnię macierzystą), z zastrzeżeniem ust. 9. UKJKKL, należy zastrzeżenie to przekazać w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego KRAUM.

 9. Wynagrodzenie Przewodniczącego UKJKKL oraz członka UKJKKL - studenta wypłacone przez uczelnię macierzystą jest refundowane z budżetu UKJKKL do wysokości określonej w uchwale KRAUM w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia tych osób.

 10. Koszty podróży służbowych i diety Przewodniczącego UKJKKL, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków ponoszone są przez uczelnie macierzyste.

 11. Koszty pobytu zespołu wizytującego UKJKKL (noclegi, transport wewnętrzny) ponosi wizytowana Uczelnia.

 12. Osoby prowadzące obsługę administracyjną UKJKKL, w liczbie nie więcej niż 2 osoby otrzymują wynagrodzenie na zasadach przyjętych w Uczelni właściwej dla Przewodniczącego UKJKKL. Wynagrodzenie refundowane jest ze środków UKJKKL w wysokości określonej w preliminarzu zatwierdzonym przez KRAUM.

 13. Wszystkie dokumenty finansowe z wydatkowania środków UKJKKL zatwierdza Przewodniczący i kontrasygnuje Kwestor Uczelni, w której prowadzony jest rachunek bankowy UKJKKL.

 14. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Przewodniczący UKJKKL przedstawia KRAUM rozliczenie z uzyskanych i wydatkowanych środków finansowych zaopiniowane przez Kwestora Uczelni, w której prowadzony jest rachunek bankowy UKJKKL.

 15. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

 16. Przewodniczący UKJKKL jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie funduszy przyznanych przez poszczególne uczelnie na prowadzenie działalności Komisji oraz podejmuje decyzje o wykorzystaniu tych funduszy zgodnie z preliminarzem wydatków zatwierdzonym przez KRAUM, z zachowanie powszechnie obowiązujących przepisów.

 17. Przewodniczący UKJKKL sporządza coroczne sprawozdanie z działalności UKJKKL i przekazuje je do wiadomości Rektorów oraz członków KRAUM.

 18. KRAUM zatwierdza rozliczenie, o którym mowa w ust. 14 i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia Przewodniczącemu UKJKKL absolutorium.

 19. Nieudzielenie absolutorium Przewodniczącemu KAUUM jest równoznaczne z jego odwołaniem.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Plenarne posiedzenie UKJKKL zbiera się w terminie i miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Komisji. Obecność członków UKJKKL na posiedzeniach jest obowiązkowa.

 2. Niniejszy Statut stanowi podstawę dla organizacji i działania UKJKKL, a ewentualne zmiany zawartych w nim przepisów zgłaszane przez Rektorów, bądź członków UKJKKL muszą być przedstawione Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do zatwierdzenia, w obecności Przewodniczącego UKJKKL. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 3. Statut niniejszy obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez KRAUM.

*patrz aktualności


Copyright 2009 by: (c) UKJKKL. All rights reserved. No part of this site can be reproduced without prior permission of the author. Powered by: No Se Puede Vivir Sin Amar.